Hvordan beregnes det gennemsnitlige antal ansatte?

Gennemsnitlige antal ansatte i en virksomhed. Hvordan beregner man det gennemsnitlige antal ansatte? Skal deltid omdannes til fuldtid? Skal ferie fratrækkes?

Udtrykket “gennemsnitligt antal ansatte” er nævnt i flere lag, f.eks. i årsregnskabsloven og i regler og henstillinger. Det eneste problem er, at når man læser loven, er der ingen vejledning om, hvordan man beregner det gennemsnitlige antal ansatte. Der er et notekrav (oplysningskrav) i årsregnskabsloven, som lidt større virksomheder skal medtage i deres årsberetning.

Regler for beregning af det gennemsnitlige antal arbejdstagere

Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte skal så vidt muligt beregnes i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i henhold til § 143 i selskabsloven. Der gives dog ingen vejledning om, hvordan dette gennemsnit præcist skal beregnes.

Da dette forhold ikke er en dansk opfindelse, men gælder i hele EU, kan EU’s definition af FTE (fuldtidsækvivalenter) også anvendes her.

Beregning af det gennemsnitlige antal ansatte

Beregningen kan for eksempel foretages på 3 forskellige måder. Der er ikke noget lovkrav om, hvordan du præcist skal beregne dette. Du kan vælge det, der er nemmest og mest praktisk for dig.

  • 1. Baseret på antallet af stillinger i virksomheden omregnet til fuldtidsstillinger. Hvis du har to deltidsansatte, der arbejder på halv tid, har du i gennemsnit haft 1 ansat i løbet af året.
  • 2. Gennemsnitligt antal ansatte = antal arbejdstimer / normal årlig arbejdstid.
  • 3. Kryds af, hvor mange medarbejdere du har konverteret til fuldtid på (mindst) 2 forskellige tidspunkter i løbet af året.

Du kan undertiden få denne beregning automatisk via dit lønprogram eller timesheet-system.

Hvad er inkluderet i antallet af arbejdstimer?

Alle arbejdstimer, for hvilke du har fået løn eller andet vederlag, undtagen overarbejdstimer. Det betyder, at betalt ferie, fravær, sygeorlov og afspadsering også skal medregnes. Hvis man dividerer omsætningen med det gennemsnitlige antal medarbejdere, kan det derfor give indtryk af meget høj produktivitet, hvis man lader sine medarbejdere arbejde meget over i stedet for at ansætte nye medarbejdere … hvilket sker i større virksomheder, der i høj grad styres ud fra nøgletal i stedet for virkeligheden. På samme måde kan du få det til at se ud som om, du har en høj produktivitet, hvis du ansætter mange vikarer i stedet for at ansætte.

Hvad er den normale årlige arbejdstid?

Du kan antage, at den normale årlige arbejdstid er 1924 timer, hvis du ikke kender det nøjagtige tal.

Hvis du har et regnskabsår, der er længere eller kortere end 12 måneder, skal du justere for dette og omregne det til det tilsvarende hele år (kalenderår).

For valgmulighed 3 skal målepunkterne være repræsentative og afspejle den faktiske situation i løbet af året. Så hvis du har været nødt til at afskedige mange medarbejdere i sidste kvartal, kan du ikke tage 2 målepunkter i sidste kvartal, da dette ikke afspejler situationen i resten af året. Hvis du har store udsving i løbet af året, er det bedst at vælge punkt 2 som beregningsmetode for at få et retvisende billede.

Hvad er en medarbejder?

For at være ansat skal der foreligge en kontrakt, som ikke behøver at være skriftlig. Den skal udføres på vegne af en anden person, og den person, der bestemmer, hvad der skal udføres, er arbejdsgiveren.

For at være en arbejdstager skal personen være forpligtet til at overholde hvornår, hvor og hvordan arbejdet skal udføres. Hvis dette er den ansattes vigtigste indtægtskilde, er der tale om et ansættelsesforhold. De fleste formuleringer på dette område er imidlertid vage, og der henvises konstant til behovet for at foretage en samlet vurdering af den enkeltes situation.

I nogle tilfælde kan det være vanskeligt at afgøre, om en person er ansat eller ej. Eksempler på stillinger, der er vanskelige at vurdere som ansatte, er: administrerende direktør, ansatte i datterselskaber i andre lande. Disse er også omfattet, hvis virksomheden betaler løn direkte til den pågældende person for deres arbejde i virksomheden: praktikanter, lærlinge, vikarer, prøve- og projektansatte.

Hvem er ikke ansat?

En person, der har en enkeltmandsvirksomhed, kan ikke være ansat i virksomheden og kan ikke medregnes som arbejdstager. Selv hvis du som enkeltmandsvirksomhed sælger dine tjenester i form af udlejning af dig selv, f.eks. i en økonomiafdeling, og udfører det samme arbejde som andre i virksomheden, er du ikke ansat hverken i din enkeltmandsvirksomhed eller i den virksomhed, hvor arbejdet udføres.

Skat.dk har en definition af, hvad de betragter som medarbejdere i D.B.5.1 Ansatte.

Det er kun løn m.v. til personer, som er ansatte i virksomheden, der skal medregnes til lønsummen. Vederlag, som udbetales til honorarmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, medregnes derfor ikke til lønsummen.” (D.B.5.2)

Det betyder også, at vikarer ikke indgår i beregningen af antallet af ansatte, når man beregner det gennemsnitlige antal ansatte i en virksomhed, hvilket mange multinationale virksomheder benytter sig af for at omgå krav om “headcount” og lignende, hvor det er besluttet, at der kun må være et bestemt antal “ansatte” i virksomheden eller afdelingen.
Andre eksempler på stillinger, der ikke tæller som ansatte: bestyrelsesmedlemmer, der kun har mandat til at sidde i virksomhedens bestyrelse, kontrakthaver, midlertidigt ansatte (Manpower etc.), hyrede arbejdstagere, sygeorlov (>30 dage).

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *