Hvor meget kan du tjene på din hobbyvirksomhed, før du skal registrere et selskab?

Angiv indkomst fra hobbyaktiviteterHvad er grænsen for indkomst fra hobbyer? Hvor meget kan du tjene, før du skal starte en virksomhed? Hvor meget kan du sælge for uden at betale skat? Er grænsen for momsregistrering den samme som grænsen for hobbyvirksomhed? Hvornår skal du registrere en virksomhed? Hvornår skal du registrere dig for moms?

Hobbies

Dette spørgsmål om indkomst fra hobbyaktiviteter rejser mange spørgsmål, især med hensyn til beskatning. Mange mennesker har i dag hjemmesider eller små internetbutikker/webshops og lignende, som indbringer et par ekstra dollars om måneden. Mange har det mest som en hobbyvirksomhed, og du kan tjene nogle penge på internetannoncer og lignende. Denne indkomst skal angives og beskattes. I dag skal man betale skat fra den første øre, hvis der er tale om et almindeligt salg, der giver indkomst.

Det betyder i klartekst, at hvis du har et overskud på 10K og har udgifter på 2K, så skal du beskattes af 8K. Det betyder også, at hvis du sælger for 10K (indtægt) og har udgifter på 9K, har du en fortjeneste på 1K. Så skal du stadig betale skat af denne ene krone af overskud efter de nuværende regler. Der er ingen formel fritagelse for skat på hobbyoverskud, men kun for momsregistrering. I praksis er der et frit beløb på grund af Personfradrag, hvilket betyder, at hvis du tjener en samlet indkomst og overskud i året under 46700 (2021), er der ingen skat (36900 for personer under 18 år).

Vinst uden profitinteresse = hobby

Hvis du gør noget, fordi du synes, det er sjovt og stimulerende, og det af og til giver et par dollars i overskud, så er det en hobby. Men hvis du f.eks. bygger websteder for at tjene penge, og det primære formål er at tjene penge, og ikke at du bygger, fordi du synes, det er sjovt, så beskattes overskuddet som en virksomhed. Uanset hvordan du gør det, vil overskuddet blive beskattet.

Hvornår bliver hobby til en forretning?

Der er en målsætning på 50.000 kr. Hvis du omsætter (dvs. sælger for mere end) 50.000, kan skattemyndighederne anse dig for at drive erhverv. Men det er ikke noget, der er fastlagt i sten. Hver enkelt sag vurderes individuelt. Men hvis du kommer over 50.000 i omsætning, så er det sandsynligt, at Skattestyrelsen vil have dig til at registrere dig til moms og sætte på moms på salget, som du derefter aflægger regnskab for og indbetaler til skattevæsenet. Så er det tid til at oprette et enkeltmandsfirma.

Skattestyrelsens vurdering af hobby

Læs her, hvordan Skattestyrelsen afgør, om du har en virksomhed eller en hobby

Hvis du ønsker at drive din virksomhed mere som en rigtig virksomhed, selv om du har en omsætning på under 50.000, kan du vælge PMV-virksomhed.

Hobby vs. forretning ifølge domstolene

Når domstolene har fastslået, at en aktivitet skal klassificeres som en hobby, viser det sig ofte, at den person, der udfører aktiviteten, har en stærk personlig interesse i aktiviteten. Ofte er den personlige interesse også knyttet til det forhold, at aktiviteten udføres i personens fritid, og at personen ikke har brug for indtægten fra aktiviteten til sit levebrød

Den samlede vurdering består ofte af omstændighederne underskud, lav indkomst, høje omkostninger, personlige interesser og andre indtægter for deres levebrød

AfgørelseAfgørelsen i stikordYderligere kommentarer
Landsretsdomme
TfS 1996, 177 VLDEt dødsbo efter en uddannet snedker, der i en årrække havde malet et større antal malerier, blev anset for at være indkomstskattepligtigt jf. SL § 4, af et beløb, som var opnået ved salg af 53 malerier og ved udlæg efter vurdering af 94 malerier.Erhvervsdrivende, ikke SL § 5 a.
TfS 1990, 236 ØLDEn tæppehandlers salg af tæpper fra privat indbo blev anset for at være et led i hans almindelige næringsvirksomhed.
TfS 1987, 161 ØLDEn skatteyder blev ikke beskattet af fortjeneste ved salg af mønter, mineraler og andre effekter, da det ikke tilstrækkeligt sikkert kunne antages, at der forelå erhvervsmæssig virksomhed.Ikke næring.
Skd.1984.69.225En mønthandlers private samling kunne successivt over en årrække overføres til forretningen, således at der kunne tages fradrag for værdien på overførselstidspunktet.Ikke spekulation.Overførsel af privat samling til erhverv.Vestre Landsrets dom af 6. oktober 1983.
Byretsdomme
SKM2021.279.BR►Sagen omhandlede, hvorvidt skatteyderen havde dokumenteret, at salget af to heste til en samlet værdi på over en halv million kr., var salg af hans private ejendele og dermed undtaget beskatning.Retten bemærkede indledningsvist, at idet sagsøgeren drev en enkeltmandsvirksomhed med køb og salg af heste og ligeledes havde stiftet et selskab, hvis formål var køb og salg af heste, var der en formodning for, at hestene var erhvervet som led i sagsøgerens næringsvirksomhed.Efter en konkret vurdering, herunder på baggrund af de til hovedforhandlingen afgivne vidneforklaringer, fandt retten det dokumenteret, at hestene var sagsøgerens private ejendele, og at hans skatteansættelse dermed skulle nedsættes med et beløb svarende til salgssummerne.◄►Tidligere instans, Landskatteretten, jr.nr. 14-2413596
SKM2020.21.BRKøb og salg af designerlamper – ikke privat indboSagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen i indkomstårene 2012-2014 drev erhvervsmæssig virksomhed med køb og salg af designerlamper, eller om der var tale om salg af privat indbo (en eksisterende, ældre samling), som var indkomstopgørelsen uvedkommende.Efter en samlet vurdering fandt retten, at sagsøgeren havde drevet erhvervsmæssig virksomhed med køb og salg af designerlamper i indkomstårene 2012-2014.Retten lagde herved bl.a. vægt på omsætningens størrelse, og at omsætningen såvel absolut som relativt havde haft en stor vægt i sagsøgerens økonomi.Retten lagde desuden vægt på, atder var foretaget et betydeligt antal køb i årene 2012-2014skatteyderen havde de faglige forudsætninger for at drive virksomhed med køb og salg af lamperskatteyderen havde udbudt lamper til salg på en hjemmeside mv.I anden række drejede sagen sig om, hvorvidt skattemyndighedernes skønsmæssige fastsættelse af resultatet af virksomheden kunne tilsidesættes. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det samlede skøn, selvom det var godtgjort, at én indbetaling til sagsøgeren ikke vedrørte virksomheden. 
Landsskatteretskendelser og -afgørelser
SKM2020.229.LSRSkatterådet havde ved et bindende svar bekræftet, at klagerens aktivitet med mining af bitcoins i 2011-2013 var at betragte som hobbyvirksomhed. Dette spørgsmål var ikke påklaget, hvorfor det blev indlagt som en forudsætning for Landsskatterettens afgørelse, at der var tale om hobbyvirksomhed. For så vidt angik mining-processen fandt Landsskatteretten, at erhvervelsen af bitcoins indgik som en naturlig del af denne proces, hvorfor erhvervelsen af bitcoins var en integreret del af hobbyvirksomheden. De erhvervede bitcoins havde karakteristika lignende likvide aktiver, hvorfor Landsskatteretten anså de erhvervede bitcoins for værende omsætningsaktiver i hobbyvirksomheden. Som følge heraf skulle indtægter ved salg af bitcoins, der er erhvervet ved mining, medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. SL§ 4.Afgørelsen stadfæstede Skatterådets besvarelse af spørgsmål 3, 4, 5 og 6 i SKM2019.7.SR.
SKM2019.584.LSRBitcoins – afvisning.
Skatterådet havde besvaret række spørgsmål om Bitcoins. Rådet forudsatte, at virksomheden, en rådgivningsvirksomhed, ikke drev næring eller spekulation med Bitcoins.
Rådet fandt bl.a., at Bitcoins ikke kan anses for en officiel valuta. Alene den værdi, der fremgår af købs- eller salgsfakturaen for den pågældende handel, herunder eventuelt i fremmed valuta, kan indgå i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.Værdien for en vare eller ydelse for den enkelte virksomhed må ikke være påvirket af kursregulering på Bitcoins i en betalingstransaktion.Rådet fandt, at anvendelsen af Bitcoins fremfor danske kroner eller officiel fremmed valuta til almindelig samhandel var udtryk for spørgers personlige interesse i Bitcoins, og at der derfor ikke var tale om vederlagsnæring for virksomhedens vedkommende.Anvendelsen af Bitcoins i virksomheden var ikke erhvervsmæssigt begrundet, men et udslag af spørgers personlige interesse. Anvendelsen vedrørte således spørgers privatsfære.Virksomhedens udgifter til vederlaget til Bitcoins-exchangeren kunne ikke fratrækkes som en driftsomkostning, jf. SL § 6, stk. 1, litra a.Beholdninger af Bitcoins er omfattet af begrebet formuegenstande, der som udgangspunkt ikke påvirker den skattepligtige indkomst, jf. SL § 5.Hvis der efter en konkret bedømmelse er tale om afståelse af formuegenstande som led i næring eller spekulation, hobbyvirksomhed eller anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed, vil der dog kunne ske beskatning af afståelsen efter de regelsæt, der gælder for disse områder.Landsskatteretten fandt, at spørgsmålene i det bindende svar ikke kunne danne grundlag for et bindende svar, jf. SKFL § 21, stk. 2, eller besvares med den fornødne sikkerhed og derfor måtte afvises, jf. SKFL § 21, stk. 4.
Landsskatteretten ændrer Skatterådets besvarelse i SKM2014.226.SR, så spørgsmålene afvises.Om kryptovalutaer og spekulation, se afsnit C.C.2.1.3.3.3 Spekulation.
SKM2014.219.LSRByretten havde fastslået, at en kunstners virksomhed var hobbyvirksomhed.Skatterådet fandt, at kunstnerens salg af egne frembragte kunstværker ikke kunne betragtes som salg af private aktiver. Vederlaget var derfor ikke skattefrit jf. SL § 5. Indtægterne skulle derimod beskattes efter  SL § 4, og beskatningen skulle ske i salgsåret.Dette gjaldt uanset, om der var tale om kunstværker, der var fremstillet i salgsåret eller i et tidligere år, og uanset, om der var tale om bestillingsarbejde eller ej, idet indtægten skulle beskattes ved retserhvervelsen.Heller ikke salg fra eget lager af bøger, som var udgivet med tilskud fra Undervisningsministeriet, var skattefrit som salg af privat indbo. Indkomsten skulle derfor beskattes løbende i takt med salget af bøgerne.Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse på dette punkt.Afgørelsen er en delvis stadfæstelse af SKM2013.39.SR.Afgørelsen omtales også i afsnit C.C.1.1.2 om ikke erhvervsmæssig virksomhed og i afsnittene C.C.2.5.3.2.2 og C.C.2.5.3.2.10 om beskatningstidspunktet.
SKM2008.1006.LSRPrivat indbo. Ikke næring eller spekulationEn guitarbyggers salg af en antik spansk guitar blev anset for salg af privat indbo, der ikke kunne anses som erhvervet som led i næringsvirksomhed eller i spekulationsøjemed. Guitaren havde under hele ejerperioden været holdt adskilt fra guitarbyggerens erhvervsmæssige virksomhed og havde ikke været udstillet i værkstedet. Landsskatteretten lagde vægt på, atkøbet var finansieret gennem private midler uden om virksomhedenguitaren var forsikret gennem en privat tegnet forsikringhensigten med erhvervelsen af guitaren var at spille på denguitaren efter rettens opfattelse måtte betragtes som et samlerobjektguitarbyggerens primære arbejde bestod i restaurering og reparation af guitarer, samt på, at han kun solgte ganske få guitarer om året i et væsentligt lavere prisleje.At guitaren havde været en god investering var således ikke tilstrækkeligt til at statuere spekulation.Se også afsnit C.C.2.1.3.3.3 om spekulation.
TfS 1991, 409 LSRErhvervsmæssig virksomhed. Dødsbo efter kunstmaler – salg af malerier.Landsskatteretten fandt, at en kunstmalers virksomhed måtte anses for at være erhvervsmæssig, og indtægter skulle derfor beskattes efter SL § 4, stk. 1, litra a. Retten henviste til, at kunstmaleren havde deltaget i udstillinger, modtaget legater og solgt malerier, selvom det var i begrænset omfang.Indtægten ved dødsboets salg af malerier var derfor skattepligtig, jf. SL § 4 a, og der var ikke tale om salg af privat indbo, som var undtaget fra skattepligt, jf. SL § 5.
Skatterådet
SKM2013.345.SRSkatterådet fandt, at hvis en husbåd på salgstidspunktet både blev anvendt erhvervsmæssigt (til udlejning) og privat, ville kun fortjenesten af den privat anvendte del være skattefri, jf. SL § 5.Hvis skibet overgik fra fuldstændig privat anvendelse til både erhvervsmæssig og privat anvendelse, ville det blive anset for køb at den del, der blev erhvervsmæssig, jf. AL § 4.
SKM2012.404.SRSkatterådet bekræftede, at når vindmølleandele er omfattet af LL § 8 P, stk. 2 og 3, er der tale om et privat aktiv.Derfor beskattes evt. fortjeneste ikke, og tab kan ikke trækkes fra, jf. SL § 5, stk. 1, litra a.Skatterådet bekræftede også, at fysiske personer, der udnytter køberetten efter Lov om fremme af vedvarende energi § 13, ikke er skattepligtige jf. KGL § 29 af en eventuel gevinst ved salg af vindmølleandelene. Evt. tab kan ikke trækkes fra. 

Hobby eller forretning i praksis?

De penge, du tjener, kan enten klassificeres som indkomst fra en tjeneste/hobby eller som forretning. Hvad du kalder det, hænger sammen med aktivitetens formål og hvor stor skala aktiviteten er. 

Definition af hobby:

  • Hobby er noget, du laver i din fritid.
  • Hobby er ikke din vigtigste indtægtskilde.
  • Du arbejder ikkevegne af andre.

Skattestyrelsens kriterier for vurdering af erhvervsaktiviteter:

  • Selvstændig virksomhed
  • Konsistens
  • Sigtet med overskud
  • Stort omfang

Hvis alle fire kriterier er opfyldt, vurderer Skattestyrelsen, at overskuddet skal beskattes i indkomstkategorien erhvervsvirksomhed. Men det er altid en individuel vurdering. Hvis du har et underskud, men har en stor virksomhed, kan Skattestyrelsen vurdere, at du er i udviklingsfasen af en egentlig virksomhed og derfor ikke kan betragtes som hobbyvirksomhed.

Krav for at blive vurderet som en hobby: Du laver “noget” i din fritid, du gør det ikke med henblik på profit, du skal modtage mere indkomst fra noget andet end hobbyen (du har et job eller tilsvarende som dit primære levebrød), du har ingen bogføringspligt som hobbyist, men du har rapporteringspligt. Opbevar bilag, kvitteringer og andre relaterede dokumenter til erklæringen og opbevar dem i 5 år.

Desto flere af disse kriterier du opfylder, jo sværere bliver det at blive dømt som hobbyist:  Hensigten er at gøre noget langt sigt, forretningsplan og/eller beregninger, Du markedsfører din musik/service/produkt, hvis du har en  specifikt rum til oprettelse, indkøb og investeringer, der er typiske for en virksomhed men som sjældent foretages af dem, der blot har en hobby (f.eks. f.eks. køb af regnskabsprogram, køb af Facebook-annoncer for at fremme det, du ønsker at sælge).

Selv om du virkeligt har en virksomhed, behøver du måske ikke starte en virksomhed og lave bogføring, hvis du ikke ønsker det. Dette er en individuel vurdering, som foretages af skattevæsenet, og du kan få forskellige svar fra forskellige embedsmænd. Det sikreste er naturligvis at registrere en virksomhed, hvis du befinder dig i en gråzone mellem hobby og virksomhed. Men det er mere bekvemt at have det som hobby, hvis Skattestyrelsen giver dig lov til det. Du kan trække et tomt felt og spørge skriftligt flere gange, indtil du får det svar, du ønsker, og derefter gemme det skriftlige svar som et “bevis for registrering af hobbyaktiviteter”, hvis du ønsker at udtrykke det på den måde. 

Hvis skattemyndighederne reagerer på høje beløb og begynder at undre sig over omfanget af din virksomhed osv., kan de kontakte dig for at se, om du virkelig skal registrere en virksomhed. Grænsen mellem hobby og enkeltmandsvirksomhed er ikke fin, det er en bred gråzone i mange tilfælde, så det er ikke overraskende, hvis du “antog, at du havde en hobby”. Så længe du angiver din indkomst og betaler skat, er det Skattestyrelsen, der bestemmer, om de vil ændre din status. Så bolden vil falde igennem, hvis ingen af jer skubber til sagen, så at sige.

Det skal dog tilføjes, at det ofte er lidt mere fordelagtigt skattemæssigt at have en enkeltmandsvirksomhed end at betale almindelig lønsumsafgift af indkomsten. Du kan udskyde 30 % af indkomsten fra beskatning i 5 år (periodiseringsfond), og du kan fratrække indgående moms på indkøb m.v. i enkeltmandsvirksomhed.

Men hvis du spørger mig, er skattefordelene i dag ikke den langt større administration og det bureaukrati værd, der i dag er forbundet med at drive en lille virksomhed med bogføring og forskellige erklæringer. Især ikke i lyset af ændringen af momssystemet i EU og resten af verden (fakturering til kundens lands momssats), som vil medføre en eksponentiel forøgelse af de administrative opgaver for alle, der sælger noget til andre lande.

Læs også denne guide: Skat for selvstændige

Engangssalger afgiftsfrita

Men kun hvis der er tale om enkeltstående salg, som ikke gentages. Hvis du har solgt en cykel, en sofa eller lignende, som du har brugt privat, behøver du ikke at gøre det. Men hvis der er tale om en regelmæssig indkomst, f.eks. hvis du sælger malerier, som du maler fra tid til anden, skal du betale skat fra den første øre. 

Indkomst fra salg af private aktiver, f.eks. løsøre eller frimærke-, mønt- og bogsamlinger, er som udgangspunkt skattefri efter hovedreglen i SL § 5, stk. 1, litra a).

Dette gælder i princippet uanset indkomstens størrelse. Ud fra et rent bevismæssigt synspunkt kan en betydelig indkomst imidlertid være et tegn på salg af omsætningsaktiver (næring eller spekulation), som skal beskattes.

Spekulation

Man skal også overveje, om der er tale om spekulation. Spekulation er salg af aktiver, der er erhvervet med henblik på at opnå en fortjeneste på salget. Spekulation har således også til formål at opnå fortjeneste, men er normalt en engangstransaktion, der ikke er en del af en regelmæssig forretningsaktivitet og finder sted over en kort periode. Spekulation og beskatning af spekulation behandles i afsnit C.C.2.1.1.3.3.3.3 “Spekulation”.


Tjen penge på andre folks bøger ved at oversætte!

Nu kan du tjene provision på andres bogsalg, når du oversætter deres bøger. Du får 75 % af indtægterne fra starten.

Tjen provision på oversættelse af bøger

Tjen penge på at oversætte bøger her


Hvor anfører jeg indtægter fra hobbyaktiviteter?

Hvordan indberetter du indkomst fra hobbyer? Du indberetter indkomsten fra din hobby i din almindelige indkomstopgørelse

Hvis den enkelte hobbyvirksomhed viser et overskud i indkomståret, beskattes resultatet som “anden personlig indkomst”. Du angiver din hobbyindtægt i rubrik 20 på din selvangivelse.

Hvornår regnes indkomst som hobby?

Når du indberetter indkomst som hobby gælder kontantmetoden . Det betyder, at pengene først regnes som en indtægt, når de kommer ind på din bankkonto, og at der opstår en udgift, når du betaler en faktura. Hvis du bliver betalt via PayPal, er det lettest at overføre pengene til den rigtige bankkonto, og det beløb, du ser i DKK, er det beløb, du skal “bogføre” eller rettere rapportere som indkomst, da du ikke behøver at lave noget bogholderi, når du har en hobby. Du er dog forpligtet til at gemme noter og kvitteringer i 5 år.

Har jeg pligt til at oplyse om hobbyindtægter, hvis jeg har haft et underskud?

Nej, hvis du laver underskud i din hobbyvirksomhed, skal du slet ikke indberette din hobby. Du betaler måske 100 $/måned for din hosting, men tjener kun 50 kr/måned fra Adsense. Så behøver du ikke at medtage dette i din declaration. Her skal du tage hensyn til vurderingen af, om det er en hobby eller en virksomhed. Hvad er formålet, og hvor stort er omfanget? Bruger du reklamer på webstedet med henblik på at opnå et overskud? 

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *